FOLDING MACHINE: SHOEI, STAHL, MBO, HORIZON, YPE K 66-4 KTL, K-66-4, K56, 4KTL, A2,B2,B3 ETC
 
CUTTING MACHINE: POLAR, ITOH, NAGAI, SUGIYAMA, WOHLENBERG, KATSUDA,SIZE: 60,72,76,82,85,86,90,92,100,110,115,130,145,155
 
FOLDER & GLUER: TANABE, HORIE, SUGANO, MIYAISI, ETC
 
PERFECT BINDING: MULLER MARTINI BABY PONY 246, PONY 246, PONY V, 3020, UCHIDA BM 1/BM4, HORIZON BQ 220/BQ 110
 
3 KNIVES TRIMMER: STAHL, VBF, YOSHINO, MULLER
 
POND CYLINDER: HEIDELBERG KSB/SBG/SBB/SBD